OBCHODNÍ PODMÍNKY


 platné od 1.7.2016 pro nákup v internetovém obchodě www.hanna-koralky.cz


1. Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu www.hanna-koralky.cz . S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.


Provozovatelem internetového obchodu www.hanna-koralky.cz  a prodávajícím je Hana Juklová se sídlem a místem podnikání: U Košikárny 970, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 67313574,  zapsaný v živnostenském rejstříku, registrována u MěÚ Valašské Meziříčí, pod č. j. MěÚVM 24484/2013, dne 24.05.2013.


2. Uzavření kupní smlouvy
Řádně vyplněná a prostřednictvím internetového obchodu www.hanna-koralky.cz odeslaná objednávka kupujícího je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím, přičemž kupující je svým návrhem na uzavření kupní smlouvy vázán po dobu 14 dní od odeslání objednávky.


Prodávající potvrdí neprodleně obdržení objednávky ve smyslu § 1827 odst. 1 občanského zákoníku prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží ze strany prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího prostřednictvím e-mailu nebo telefonu.


Kupující má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Tuto skutečnost je kupující povinen prodávajícímu oznámit e-mailem nebo telefonicky.


Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Kupní smlouva je po uzavření archivována pouze po dobu nezbytně nutnou pro její vyřízení, přičemž po tuto dobu je možné ji na písemnou žádost kupujícího zpřístupnit. Měnit objednávku a opravovat chyby lze do okamžiku předání zboží k odeslání.


3. Ceny a platební podmínky

Veškeré informace o zboží a jeho cenách jsou uvedeny jako konečné, s výjimkou zjevné chyby, a jsou platné v okamžiku odeslání objednávky. Součástí dodávky zboží je řádný prodejní doklad. Veškeré ceny zboží včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob.


Informace o přijímaných způsobech platby:


Dobírka -  Zakoupené zboží je zasláno na Vaši adresu a zakoupené zboží zaplatíte až při jeho převzetí poštovnímu doručovateli.

Bankovní převod (platba předem) - Nejčastěji využívaná platba pro naše objednávky. Po zakoupení zboží obdržíte údaje k provedení platby převodem na bankovní účet. Částka za zakoupené zboží je zpravidla připisována na náš účet následující pracovní den od odeslání platby z banky odesilatele.


 Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.


4. Přeprava a dodání zboží

V případě zakoupení zboží, u kterého je uvedeno „skladem“, prodávající odešle zakoupené zboží kupujícímu nejpozději do 3 pracovních dnů od potvrzení objednávky při platbě dobírkou. V případě uhrazení bankovním převodem odešle prodávající zboží nejpozději do 3 pracovních dnů od připsání platby na bankovní účet.
Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Možné způsoby dopravy:


Osobní převzetí
Osobní převzetí balíčku se zakoupeným zbožím a platbou předem na účet, je možné po předchozí telefonické domluvě na adrese sídla internetového obchodu.


Česká pošta - doporučený balíček
Zboží zákazník obdrží zpravidla následující den po odeslání. Balíčky jsou odesílány nejpozději následující pracovní den po připsání platby za zboží na náš účet.


Česká pošta - doporučený balíček - dobírka
Zakoupené zboží zákazník obdrží také zpravidla následující den po odeslání jako v předchozím případě s tím, že platba za zboží je inkasována až při převzetí balíčku. Balíčky jsou odesílány nejpozději následující pracovní den po uskutečnění objednávky.


Zakoupené zboží z našeho internetového obchodu je zabalené v bublinkové folii, obálkách nebo kartonových krabičkách tak, aby nedošlo během přepravy k jeho poškození.


Náklady na poštovné i balné, které kupující zvolil v objednávce, nese kupující a tyto náklady se řídí aktuálním ceníkem prodávajícího:


Níže uvedené ceny jsou účtovány za zaslání zboží pomocí služeb České pošty. Balné u nás neplatíte. Ceny platí pro všechny objednávky se zasláním na adresu nacházející se v České republice.

Osobní převzetí
0,- Kč v případě předání zboží osobně a platbou předem na bankovní účet.

Doporučený balíček
od 55,- Kč poštovné je účtováno v případě platby předem na náš bankovní účet, při objednání zboží nad částku 1501,- Kč poštovné neúčtujeme.

Dobírka - Doporučený balíček
99,- Kč poštovné je účtováno při způsobu odeslání balíčku pomocí služeb České pošty a zvolení platby jako dobírka při převzetí zboží. Při objednání zboží nad částku 1501,- Kč poštovné neúčtujeme.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.


5. Odstoupení od smlouvy

Dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.


Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu ve 14  denní lhůtě předá nebo zašle prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Kupující může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností.


Formulář pro odstoupení od smlouvy

Hana Juklová
U Košikárny 970
757 01 Valašské Meziříčí

E-shop: www.hanna-koralky.cz
E-mail: info@hanna-koralky.cz


Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží, číslo objednávky:

Datum objednání:
Datum obdržení:
Jméno a příjmení kupujícího:
Adresa kupujícího:
Číslo účtu pro vráceni platby:

Místo a datum:


Podpis spotřebitele:
(pouze pokud je zaslán v listinné podobě)

 


Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání  do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží.  Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.
Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.


6. Práva z vadného plnění

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), má kupující u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.


Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
Práva z vadného plnění se uplatňují u prodávajícího na adrese: Hana Juklová, U Košikárny 970, 757 01 Valašské Meziříčí.
Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě nebo emailem, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.
Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Reklamace se řídí reklamačním řádem:
Reklamační řád

6.1. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady.

6.2. Záruční doba spotřebního zboží činí 24 měsíců a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.

6.3. Spotřebitel může uplatnit oprávněnou reklamaci jedním z uvedených způsobů:
poštou na adrese: Hana Juklová, U Košikárny 970, 757 01 Valašské Meziříčí
emailem na adresu: info@hanna-koralky.cz

6.4. Spotřebitel je při podávání reklamace povinen doložit:
- doklad o prodeji zboží
- reklamované zboží s veškerým příslušenstvím
- podrobný popis závady

6.5. Spotřebiteli je vyhotoven doklad o přijetí zboží do reklamace.


6.6. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě:
- opotřebení věci jejím obvyklým užíváním,
- neodbornou manipulací a používáním,
- poškození živly (např. voda, oheň či blesk apod.),
- poškození nadměrným zatěžováním,
- poškození zboží při přepravě (tato reklamace se řeší přímo s dopravcem).


6.7. V případě oprávněné reklamace je zboží spotřebiteli bezplatně opraveno. Pokud se jedná o neodstranitelnou závadu je zboží vyměněno za nové. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční lhůta.


6.8. Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady je bez zbytečného odkladu 30 kalendářních dnů, pokud se strany nedohodnou jinak. Tato lhůta začíná běžet dnem přijetí reklamace. Jestliže nebude lhůta dodržena, má spotřebitel právo na výměnu vadného zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy.


6.9. Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1.1.2014. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.
7. Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které jsou prodávajícímu sděleny, nebudou bez souhlasu kupujícího poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupující může kdykoliv požádat o jejich změnu či vymazání e-mailem. Své údaje může registrovaný kupující měnit na internetových stránkách www.hanna-koralky.cz v sekci „Můj účet“.
Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

Uživatel provedením objednávky nebo registrace souhlasí se zařazením svého kontaktu do newsletteru, ze kterého se může dle vlastního uvážení kdykoliv odhlásit.


Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.


8. Závěrečná ustanovení

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.


Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.


Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Hana Juklová, U Košikárny 970, 757 01 Valašské Meziříčí, adresa elektronické pošty info@hanna-koralky.cz, telefon (420)775923414.


 Ve Valašském Meziříčí dne 1.7.2016